Wij zijn wij? (1)

Wij zijn de belangenvereniging Buurt 10, de Eendracht.

Hoewel onze vereniging als actiegroep in 2014 is gestart hebben wij ons ontwikkeld tot een vereniging die inmiddels meer doet voor onze wijk. Natuurlijk blijven we strijden voor de terugkeer van openbaar vervoer in onze wijk, maar de algehele leefbaarheid speelt een steeds belangrijkere rol. Daarom proberen we in gesprekken met gemeenteambtenaren de leefbaarheid in onze wijk zo goed mogelijk te houden en te verbeteren. U moet hierbij denken aan zaken als (verkeers)veiligheid, zwerfvuil/(natuurvuil als afgevallen bladeren e.d.) dat overal in de wijk ligt, onderhoud van het groen, trottoirs e.d.

Ook ten aanzien van zaken als de festivals en het bijbehorende locatieprofiel trachten wij het beste voor de buurt er uit te halen o.a. door direct contact te hebben met de betrokken ambtenaren alsmede door in te spreken bij het stadsdeel en bij de centrale stad.

Wat is onze ontstaansgeschiedenis?

We zijn begonnen als een actiegroep tegen het verdwijnen van bus 21 uit onze wijk. Toen we een formeel bezwaar hiertegen hadden ingediend bij de bezwaarcommissie van de Vervoersregio moesten we volgens de juriste van de commissie een vereniging zijn om gehoord te kunnen worden. Dus hebben wij een informele vereniging(*) opgericht. Helaas werd ons bezwaar niet ontvankelijk verklaard omdat we geen belanghebbende partij zouden zijn.
Hierop is er een proces aangespannen bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven in Den Haag. Hoewel de rechters duidelijk op onze hand waren, was ook nu de conclusie dat we geen belanghebbende waren in de zin van de wet. Dit bezwaar zou wel b.v. door de Reizigers Advies Raad of Rover ingediend kunnen worden. (lees verder) 1. (*) Een informele vereniging heeft wel statuten en kan ingeschreven worden bij de Kamer van Koophandel, maar hoeft de statuten niet te laten vaststellen door een notaris. Zo’n vereniging heeft daarnaast ook minder verplichtingen dan een formele vereniging.

Wat hebben we bereikt?

We hebben een bezwaar bij de gemeente ingediend tegen de vergunningverlening van het festival “Komm Schon Alter”. In eerste instantie werden we door de bezwaarcommissie wederom niet ontvankelijk verklaard. Hierna hebben we een proces aangespannen bij de rechter. Deze heeft de gemeente op haar vingers getikt en verklaard dat we in dit geval wel belanghebbende waren. Daarna heeft de gemeente moeten toegeven dat de vergunningen over 2018 en 2019 voor dit festival onterecht verleend zouden zijn, omdat deze in strijd waren met het locatieprofiel.

Een ander belangrijk punt is dat we diverse keren contact hebben gehad met de Reizigers Advies Raad (RAR). Deze raad kan dus duidelijk wel bezwaar maken tegen voorstellen van de Regioraad Amsterdam. Een aantal leden van de raad heeft samen met ons door de wijk gelopen om zich ter plekke van de situatie op de hoogte te laten stellen. Ze waren het helemaal met ons eens dat er voor onze wijk niet de 800 meterafstand, maar de 400 meterafstand tot het OV moet gelden.

Ondertussen breidden de activiteiten zich uit tot o.a. de jaarlijks terugkerende festivals, de bijbehorende locatieprofielen, de projectgroep N200 en andere zaken. Daarom is tijdens de jaarvergadering besloten om de naam van de vereniging te veranderen van “Vereniging tot behoud van OV in buurt 10, de Eendracht” in “Belangenvereniging buurt 10, de Eendracht”. Toen zijn ook de statuten aangepast naar meer algemene termen, waarbij het OV het meest prominent genoemd wordt.

In 2018 hebben we bezwaar aangetekend tegen de vergunningverlening van het festival “Komm schon Alter”. Ons bezwaar is toen door de beroepscommissie wederom afgewezen onder het mom dat we geen belanghebbende waren. Tegen die uitspraak zijn we in beroep gegaan bij de rechtbank in Amsterdam. Uiteindelijk heeft de rechter beslist dat we wel belanghebbende waren en dat we dus gehoord moesten worden door de beroepscommissie. Uiteindelijk zijn wij eind 2019 in het gelijk gesteld dat de vergunning niet verleend had mogen worden. We houden een vinger aan de pols bij de komende nieuwe locatieprofielen.

Onze belangenvereniging Buurt 10, de Eendracht staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 65276191

Donatie(s) en contributie

Met uw vrijwillige contributie of donatie ondersteunt u ons in de onkosten die wij maken, bijvoorbeeld kosten die niet vergoed worden door de gemeente en andere zaken/instantie(s).
Wilt u doneren, klik hier!

Lees hier verder over “Wie zijn wij?” voor bestuursleden en verslagen, lees hier verder.

Privacybeleid